Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dębnowski Ośrodek Kultury
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny


Załącznik do Zarządzenia nr 4 /2011 z dnia 26.07.2011 roku

Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DĘBNOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.Dębnowski Ośrodek Kultury zwany dalej DOK jest samorządową instytucją kultury Gminy Dębno.

 

§ 2

1.Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Dębno.

 

§ 3

1.Dębnowski Ośrodek Kultury realizuje zadania i cele określone w statucie, zadania wynikające

z uchwał Rady Miejskiej i rocznego planu działalności merytorycznej.

 

Rozdział II

 

§4

Regulamin określa:

 • organizację wewnętrzną DOK

 • zasady organizacji pracy

 • zakres działania komórek organizacyjnych

 • podstawowe zadania i obowiązki dyrektora i pracowników

 

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna DOK

 

§ 5

W skład DOK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro administracji i obsługi

 • Zespół upowszechniania kultury (działalności podstawowej)

 • wiejskie kluby kultury

 

§ 6

Stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych:

 

Dyrektor

BIURO ADMINISTRACYJI OBSŁUGI

ZESPÓŁ UPOWSZECHNIANIA KULTURY (działalności podstawowej)

Główny księgowy

 

 

Specjalista do spraw obsługi

i konserwacji urządzeń

elektronicznych, audiowizualnych,

akustycznych, komputerowych,

elektrycznych, automatyki

 

 

Specjalista           

               

Rzemieślnik/ Konserwator

 

Robotnik gospodarczy

 

Sprzątaczka

 

 

 

Inni wg potrzeb poza

stałym stosunkiem pracy

instruktor w ośrodku kultury:

- koordynator działań animacyjnych,

- ds. planowania i organizacji imprez,  

- ds. dekoracji i grafiki,

- ds. muzyki,

 

Instruktor:

- ds. świetlic wiejskich,

- ds. ognisk przedszkolnych

 

Instruktorzy poza stałym stosunkiem pracy:

- instruktor ds. plastyki,

- instruktorzy ds. muzyki (chór, Big Band, zespół wokalny),

- instruktor ds. teatru,

- instruktor ds. tańca,

- instruktor ds. fotografii i filmu

- inni wg potrzeb

 

 

Rozdział IV

Zasady organizacji pracy w DOK

 

§7

 • Ośrodkiem kieruje jednoosobowo dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Dębna.

 • Dyrektor Ośrodka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i wykorzystaniu składników majątkowych przy zachowaniu wymogów określonych odrębnymi przepisami. Do czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Dębna.

 • Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w DOK pracowników.

 

§ 8

 • Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy, a zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora

 • W czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Głównego Księgowego, Dyrektor wyznacza jednego z pracowników do kierowania Ośrodkiem i określa zakres zastępstwa.

 

Rozdział V

Zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 9

 • Do zadań Dyrektora DOK należy:

 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Ośrodka

 • organizowanie współpracy z Urzędem Miejskim i Burmistrzem Dębna

 • podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz

 • akceptacja dokumentów stanowiących dokonywanie wypłat i powstania zobowiązań Ośrodka

 • nadzór ogólny nad szkoleniem pracowników

 • zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i przeszeregowanie pracowników oraz decydowanie o wszystkich sprawach osobowych

 • kontrola przestrzegania dyscypliny pracy

 • przyjmowanie skarg i wniosków w sprawach dotyczących działalności Ośrodka

 • udzielanie wywiadów przedstawicielom prasy, radia i telewizji

 • analiza wykonania budżetu

 • sporządzanie planu pracy na dany rok kalendarzowy.

 

§ 10

Zakres działania biura administracyjno-budżetowego:

obsługa finansowo-księgowa, w tym:

 • sporządzanie planu finansowo-budżetowego ośrodka kultury oraz jego realizacja,

 • dokonywanie operacji kasowo-bankowych

 • bieżące i prawidłowe prowadzenie operacji księgowych,

 • gospodarowanie funduszem płac i funduszem nagród,

 • opracowywanie materiałow i analiz ekonomicznych,

 • realizacja zadań dotyczących zaopatrzenia emerytalnego pracowników,

 • kształtowanie systemu finansowania działalności kulturalnej,

 • opracowywanie rozwiązań w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń,

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i czasu pracy,

 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników,

 • administrowanie majątkiem ruchomym oraz nieruchomym,

 • ochrona p. poż. oraz bhp,

 • realizacja zadań dyrektora w zakresie obrony cywilnej,

 • prowadzenie archiwum ośrodka kultury oraz nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

 • sprawozdawczość finansowa i inna,

 • prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z zakresem działania ośrodka kultury.

 

Do zadań pracowników gospodarczych należy:

- utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej wszystkich obiektów Ośrodka i czuwanie nad właściwą jakością wyposażenia w sprzęt i urządzenie

- wykonywanie wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych obiektów

- czuwanie nad właściwą eksploatacją urządzeń i obiektów Ośrodka

- wykonywanie wszystkich prac porządkowych i konserwatorskich

- zabezpieczenie obiektów i inwentarza Ośrodka przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

 

§ 11

Zakres działania zespołu upowszechniania kultury:

 • opracowywanie założeń programów rozwoju kultury,

 • opracowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych,

 • realizacja postanowień zawartych w umowach, planach, programach i protokołach,

 • opracowywanie założeń współpracy z zagranicą

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą,

 • upowszechnianie twórczości ludowej i folkloru, rozwój ara oraz twórczość estradowa,

 • upowszechnianie muzyki, plastyki, różnych dziedzin wiedzy i działalność oświatowa,

 • promowanie twórczości i wspieranie wartościowych przedsięwzięć,

 • pomoc twórcom amatorom,

 • udzielanie pomocy organizacjom narodowościowym w zakresie kultywowania tradycji i kultury mniejszości narodowych,

 • współpraca z wydziałami Urzędów właściwymi dla spraw kultury i reprezentacjami samorządów,

 • przedstawianie wniosków w sprawach przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia twórcze i artystyczne,.

 • prowadzenie dokumentacji działalności merytorycznej ośrodka kultury,

 • współpraca z domami i ośrodkami kultury,

 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami publicznymi o powołaniu społeczno - kulturalnym,

 • organizacja wyjazdów studyjno - seminaryjnych,

 

Rozdział VI

 

Podstawowe zadania i obowiązki dyrektora i pracowników:

 • Dyrektor

- kierowanie i koordynowanie pracami DOK

- realizacja zadań statutowych DOK

- realizacja kalendarza imprez kulturalnych gminy Dębno

- utrzymanie w należytym stanie majątku DOK

- udział w posiedzeniach Komisji i Rady Miejskiej Dębna oraz prawidłowa realizacja uchwał RM

 

 • Główny Księgowy

- prowadzenie rachunkowości DOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami

- prowadzenie gospodarki finansowej DOK zgodnie z obowiązującymi zasadami

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji DOK

- kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników

- planowanie budżetu

- zabezpieczenie gotówki

- prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

 • Specjalista / Samodzielny referent

- prowadzenie kancelarii DOK

- prowadzenie spraw kadrowych

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych

- prowadzenie spraw ubezpieczeniowych

- prowadzenie spraw BHP, ppoż

- prowadzenie dokumentacji

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem


4. Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych,audiowizualnych,akustycznych, komputerowych, elektrycznych, automatyki
- nagłaśnianie imprez,
- obsługa oświetlenia podczas imprez,
- dbałość, konserwacja przekazanego sprzętu,
- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

5. Rzemieślnik/ Konserwator i robotnik gospodarczy:

- utrzymywanie terenów DOK w czystości

- dokonywanie prac naprawczych i konserwacji urządzeń DOK

- wykonywanie prac remontowych

- wykonywanie prac fizycznych związanych z organizacją imprez

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

6. Sprzątaczka:

- utrzymanie czystości pomieszczeń w budynku DOK

- zaopatrzenie w środki czystości

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem


7. Instruktor w ośrodku kultury - koordynator działań animacyjnych

- koordynowanie działań animacyjnych

- pozyskiwanie partnerów zagranicznych i utrzymywanie kontaktów w celu wzajemnej współpracy, pisanie wniosków dot. pozyskiwania funduszy ze środków unijnych i innych

- kontakty z mediami

- prowadzenie dokumentacji merytorycznej imprez DOK

- planowanie i organizacja imprez kulturalnych

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

8. Instruktor w ośrodku kultury ds. planowania i organizacji imprez

- opracowanie rocznych planów pracy

- programowanie, planowanie i organizacja pracy merytorycznej

- praca z Amatorskim Ruchem Artystycznym

- prowadzenie dokumentacji i korespondencji merytorycznej

- prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych
- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

9.Instruktor ds. świetlic wiejskich

- opracowanie rocznych planów pracy

- programowanie, planowanie i organizacja imprez kulturalnych

- animacja społeczności wiejskiej

- prowadzenie dokumentacji merytorycznej

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

10. Instruktor ds. muzyki

- prowadzenie zajęć muzycznych

- nauka gry na instrumentach

- prezentowanie prowadzonych solistów, grup i zespołów na przeglądach ARA i innych imprezach organizowanych przez DOK
- pomoc przy realizacji imprez organizowanych przez DOK
- dbałość, konserwacja przekazanego sprzętu
- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

11. Instruktor ds. dekoracji i grafiki

- wykonywanie dekoracji na imprezy organizowane przez DOK

- projektowanie i wykonywanie opraw graficznych wewnątrz i na zewnątrz budynku DOK

- wykonywanie zaproszeń, plakatów, i innych prac plastycznych związanych z organizacją imprez i pracy w DOK

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

Instruktorzy poza stałym stosunkiem pracy:

 • Instruktor ds. teatru

- prowadzenie zajęć teatralnych

- udział i pomoc w organizacji imprez ARA i innych imprez kulturalnych DOK

- prezentacja grup teatralnych w DOK i poza ośrodkiem

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

2) Instruktor ds. tańca

- prowadzenie zajęć tanecznych

- udział i pomoc w organizacji imprez ARA i innych imprez kulturalnych DOK

- prezentacja grup tanecznych w DOK i poza ośrodkiem

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

3) Instruktor ds. plastyki

- prowadzenie zajęć plastycznych

- uczestnictwo w przeglądach plast., konkursach itp.

- organizacja plenerów plastycznych

- dbanie o wizerunek firmy

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

4) Instruktor ds. muzyki

- prowadzenie zajęć muzycznych

- prezentacje zespołów, solistów, duetów na przeglądach ARA

- prezentacja zespołów na imprezach organizowanych przez DOK

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

5) Instruktor ds. fotografii i filmu

- prowadzenie zajęć fotograficzno - filmowych

- uczestnictwo w przeglądach fotograficznych, konkursach itp.

- organizacja plenerów fotograficznych

- dbanie o wizerunek firmy

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 12

1. Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

§ 13

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-06-2005 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Dominik Sawicki 17-11-2011 09:08