Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dębnowski Ośrodek Kultury
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut


STATUT

DĘBNOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1.

 1. Dębnowski Ośrodek Kultury, zwany dalej DOK, działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie o utworzeniu DOK / uchwała

nr XLVIII/342/2002 z dnia 31.01.2002 r. / oraz niniejszego statutu nadanego przez organizatora.

 1. DOK jest samorządową instytucją kultury.

&2.

 1. Organizatorem DOK jest jednostka samorządowa gmina Dębno, którego organy w zakresie swojej właściwości sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

 2. Nadzór nad DOK w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Dębna.

&3.

 1. DOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 2. DOK posiada osobowość prawną.

 3. Siedzibą DOK jest budynek przy ul. Daszyńskiego 20 w Dębnie. Terenem działania jest miasto i gmina Dębno.

 4. Dębnowski Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach na działkach stanowiących własność gminy Dębno o numerach ewidencyjnych :

  • budynek przy ul. Daszyńskiego 20 dz. nr 328/4 pow. 2.681 m2 ;

  • amfiteatr przy ul. Daszyńskiego 20 dz. nr 310 pow. 9.894 m2 ;

Rozdział II

Cele i zakres działalności

&4.

Podstawowym celem statutowym DOK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury w imieniu gminy Dębno na terenie miasta i gminy, dla której prowadzenie takiej działalności jest obligatoryjnym zadaniem własnym .

&5.

 1. Do podstawowych zadań DOK należy w szczególności :

  1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ,

  2. gromadzenie , dokumentowanie , tworzenie , ochrona i udostępnianie dóbr kultury ,

  3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką ,

  4. rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych .

  5. promowanie osiągnięć

&6.

Swój cel i zadania DOK realizuje poprzez następujące formy pracy :

 1. prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego , sekcji,pracowni i kół zainteresowań

 2. organizację imprez amatorskiego ruchu artystycznego : koncertów , przeglądów , festiwali , konkursów , spotkań , prezentacji , recitali i innych form

 3. organizację imprez , takich jak : wystawy , odczyty , prelekcje , szkolenia , konferencje , zebrania , spotkania dyskusyjne , seanse filmowe, dyskoteki , bale , festyny , giełdy , loterie , aukcje oraz imprez rekreacyjnych

 4. prowadzenie edukacji muzycznej

 5. organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich członków z terenu działania DOK

 6. prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich

 7. organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych

 8. działalność wystawienniczą , komisową , giełdową i antykwaryczną /sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego : instrumentów , sprzętu muzycznego , audiowizualnego , materiałów dekoracyjnych , papierniczych i szkolnych , strojów , płyt CD , płyt video i innych / oraz wydawniczą

 9. zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu oświetlenia , nagłośnienia , sceny lub dekoracji

 10. organizowanie imprez zleconych - okolicznościowych i innych

 11. oferowanie usług fonograficznych , plastycznych , muzycznych , gastronomicznych , transportowych , reklamowych i innych

 12. dzierżawę i wynajem sal , pomieszczeń i posiadanych terenów

 13. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 14. wymiana zagraniczna

&7.

Cel i zadania DOK realizuje na podstawie własnego programu zgodnego ze strategią rozwoju gminy.

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze

&8.

 1. Organem zarządzającym i reprezentującym DOK na zewnątrz jest Dyrektor .

 2. Dyrektora DOK powołuje i odwołuje Burmistrz Dębna.

 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Dębna.

&9.

Organizację wewnętrzną DOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

&10.

DOK może powoływać oddziały lub inne jednostki organizacyjne po uzyskaniu zgody Burmistrza Dębna.

Rozdział IV

Majątek i gospodarka finansowa

&11.

 1. DOK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania .

 2. DOK może zbywać środki trwałe . Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych .

 3. Podstawą gospodarki finansowej DOK jest plan działalności instytucji , zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora .

 4. Plan działalności DOK zawiera w miarę potrzeb: plan usług , plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji .

&12.

 1. DOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów .

 2. Przychodami DOK są wpływy z prowadzonej działalności , w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego , z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dotacje z budżetu gminy , środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, darowizny oraz z innych źródeł .

 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność DOK ustala organizator .

&13.

Organizator zapewnia DOK środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona .

&14.

 1. Wartość majątku DOK odzwierciedla fundusz DOK , który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia .

 2. Fundusz DOK zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku DOK , będących skutkiem :

  1. aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów ,

  2. nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych ,

  3. łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji .

 3. Fundusz DOK zwiększa się o :

  1. amortyzację majątku trwałego,

  2. dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,

  3. zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,

  4. środki z innych źródeł.

 4. Fundusz DOK zmniejsza się o :

  1. straty bilansowe,

  2. umorzenie majątku trwałego,

  3. finansowanie inwestycji,

  4. inne zmniejszenia.

&15.

 1. DOK może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w zakresie: wynajmu lokali, pomieszczeń i terenów, usług: audiowizualnych, reklamowych, poligraficznych, gastronomicznych, transportowych i innych.

 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej powinny być wykorzystane na działalność statutową DOK .

Rozdział V

Postanowienia końcowe

&16.

 1. Organizator może zlikwidować DOK zgodnie z obowiązującym prawem .

 2. Zobowiązania i wierzytelności likwidowanego DOK przejmuje organizator .

&17.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia .

&18.

 1. DOK używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem .

 2. Inne jednostki organizacyjne wchodzące w strukturę DOK mogą używać pieczątki w pełnym brzmieniu , nazwą indywidualną i jej adresem , po uzyskaniu zgody dyrektora DOK .

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-10-2003 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Dominik Sawicki 17-11-2011 11:47